Kompetensutveckling

Den europeiska referensramen för kvalifikationer för livslångt lärande

Den europeiska referensramen för kvalifikationer är ett gemensamt europeiskt referenssystem som ska koppla samman olika länders nationella kvalifikationssystem och referensramar. I praktiken kommer den att fungera som ett översättningsverktyg som gör kvalifikationerna mer förståeliga. Detta kommer att hjälpa studerande och arbetstagare som vill flytta utomlands, byta jobb eller börja hos en annan utbildningsanordnare i sitt hemland.

Beskrivning av de åtta EQF-nivåerna som finns. Var och en av de åtta nivåerna definieras i en rad deskriptorer som anger de läranderesultat som krävs för kvalifikationerna på den nivån i varje kvalifikationssystem.